"Toeslagen deel 2"

Een scheiding heeft gevolgen voor de toeslagen die je ontvangen kan.

De eerste vraag die beantwoord moet worden bij het vaststellen van het recht op toeslagen is of er over het betreffende kalenderjaar sprake is van een toeslagpartner. Dit kan van belang zijn voor het recht op én de hoogte van eventuele toeslagen.

Het is ook van belang je te realiseren dat het recht op én de hoogte van toeslagen afhangt van jouw specifieke situatie. Voor meer informatie en een proefberekening kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

In dit artikel zet ik de voorwaarden van de verschillende toeslagen op een rijtje, uitgaande van de regelgeving die in 2022 bestaat.

In de vorige nieuwsbrief zijn de volgende toeslagen aan bod gekomen:
1) Zorgtoeslag
2) Kindgebonden budget

In deze nieuwsbrief behandel ik de volgende toeslagen:
3) Huurtoeslag
4) Kinderopvangkosten

Huurtoeslag

Om recht te krijgen op huurtoeslag dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen (hierbij gaan wij uit van de situatie dat er geen sprake meer is van toeslagpartnerschap, zie vorige nieuwsbrief):

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend. Bij tijdelijke woonruimte krijgt u geen huurtoeslag;
 • U huurt een zelfstandige woonruimte;
 • U en uw eventuele toeslagpartners en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres;
 • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

Hierbij kijken we naar de meest voorkomende situatie: dat u 23 jaar of ouder bent, maar jonger dan de AOW-leeftijd.

In deze situatie komt u in aanmerking voor huurtoeslag indien:

 • Uw rekenhuur (huur- en servicekosten) maximaal € 763,47 per maand is;
 • Sinds 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog het inkomen mag zijn hangt af van de huur, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden; (voor thuiswonende kinderen jonger dan 23 jaar wordt alleen inkomen boven € 5.110 meegeteld bij de berekening van de huurtoeslag)
 • U (of een medebewoner) niet meer dan € 31.747 aan vermogen heeft (indien u een toeslagpartner heeft gezamenlijk niet meer dan € 63.494)

Co-ouderschap

Indien u voldoet aan de voorwaarden voor co-ouderschap kunt zowel u als uw ex-partner uw kinderen meetellen als medebewoner. Dit kan betekenen dat u een hogere huurtoeslag gaat ontvangen.
Als uw kind in deze situatie niet bij u staat ingeschreven, kunt u een brief sturen naar de Belastingdienst met het verzoek uw kind mee te laten tellen als medebewoner.

Co-ouderschap
Co-ouderschap is een niet wettelijk geregeld begrip. De Belastingdienst gaat voor het recht op toeslagen van co-ouderschap uit indien u bent gescheiden en uw kinderen :

 • tenminste 3 dagen per week bij u wonen;
 • tenminste 3 dagen per week bij uw ex-partner wonen;
 • de ene week bij u wonen en de andere week bij uw ex-partner wonen;
 • op uw woonadres of op het woonadres van uw ex-partner staan ingeschreven

Kinderopvangtoeslag (KOT)

U krijgt KOT als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate (U onderhoudt uw kind in belangrijke mate als u in 2022 per kwartaal minimaal € 446 bijdraagt aan het levensonderhoud)
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven;
 • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moeten ook de gastouder en de gastouderlocatie geregistreerd zijn;
 • U heeft met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst gesloten; – Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs;
 • U betaalt zelf een deel van de kosten voor kinderopvang (uw eigen bijdrage);
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • U werkt, studeert of volgt een traject of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. (Indien u stopt met werken of werkloos raakt, heeft u nog 6 maanden recht op KOT) Om recht op KOT te hebben na een scheiding moet u de ouder zijn die de kosten van de kinderopvang betaalt.

Co-ouderschap
In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders KOT aanvragen. Ieder kan voor zijn eigen deel van de kosten KOT aanvragen. Daarbij gaat de Belastingdienst er van uit dat de ouders hun eigen aandeel in de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.
Indien er (nog) een gezamenlijk contract is dan bepaalt de betaling van de kosten het deel waarvoor u KOT kunt aanvragen. Dat deel kan zijn gebaseerd op de in het convenant gemaakte afspraken, op de zorgverdeling of op de met de kinderopvanginstelling afgesproken verdeling van de kosten waarvoor u mogelijk wel ieder een afzonderlijke factuur ontvangt.
Indien een van u alle kosten betaalt aan de kinderopvanginstelling dan is het van groot belang dat de betaling van het deel van de kosten dat volgens de afspraak voor rekening van de andere ouder komt, goed zichtbaar en giraal wordt terugbetaald aan de ouder die de (mogelijk nog op beider naam gestelde) factuur betaalt.

Als co-ouders kunt u samen KOT krijgen voor maximaal 230 uur per kind per maand.
Let hierbij op dat de Belastingdienst met maximum uurtarieven werkt die aan u worden vergoed. Voor gastouderopvang is dit € 6,52 per uur. Voor een kindercentrum geldt voor Buitenschoolse opvang (BSO) een maximum uurtarief van € 7,31 en voor dagopvang € 8,50 per uur.
Indien u KOT wilt aanvragen voor uw kind dat niet bij u ingeschreven staat maar bij uw ex-partner, kunt u hiervoor een brief sturen naar de Belastingdienst.

Nieuwsbrieven

Marlieke den Hartog-mediator

Contact

06 20 49 38 06

Bereikbaar van 08:00 - 20:00 uur

info@insyme.nl

Voor 18:00 uur verstuurd, dezelfde dag nog een antwoord terug.

Gabriel Metzustraat 62D

2316 AJ Leiden

 

Ontvang het laatste nieuws op het gebied van echtscheiding

Vul je email adres in voor onze nieuwsbrief